I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť MOKAS, a.s., Selešťany 69, 991 06 Záhorce, Slovenská republika,

IČO: 35 979 348,

DIČ: 2020473026,

IČ DPH: SK2020473026

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 17724/N,

číslo povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu: 615530700107

(ďalej len „Predávajúci„).

Zákazníkom je fyzická osoba (po dovŕšení 18 roku života) alebo právnická osoba

(ďalej len „Kupujúci„),

ktorá si objednala tovar za účelom výslednej spotreby, alebo podnikateľ, ktorý v rámci svojej povolenej činnosti objednal tovar pre ďalší predaj, a to :
 

a) na stránkach:  www.chateauselestany.sk 
b) telefonicky na tel. čísle +421918829480 ( v čase 8.30 – 15.30)
c) mailom na adrese: info@chateauselestany.sk

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

II. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na www.chateauselestany.sk  Kupujúci zrealizuje objednávku v internetovom obchode („e-shop“) predávajúceho prostredníctvom objednávkového formulára. V jednotlivých krokoch vyberie tovar, jeho množstvo a zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), ďalšie údaje a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a následne faktúra na objednaný tovar.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa, alebo právnickej osoby, ktorá takto nadobudnutý tovar používa na ďalší predaj sa požaduje aj uvedenie čísla povolenia na predaj udeleného príslušným Colným úradom.

III. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo objednávky pre platnú objednávku nie je stanovené.

IV. Storno objednávky

Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru do 6 hodín od jeho objednania a to bez udania dôvodu prostredníctvom elektronickej pošty na info@chateauselestany.sk , alebo na telefónnom čísle +421918829480. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať mailom základné informácie k identifikácii objednávky (meno, názov firmy, IČO, adresu objednávateľ). Po šiestich hodinách účtujeme manipulačný poplatok 10 % z ceny objednaného tovaru.

V. Cena a prepravné podmienky

Platná cena je tá, ktorá bola uvedená v momente vytvorenia objednávky v internetovom obchode v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade, je uvedená cena informatívneho charakteru a Predávajúci si vyhradzuje právo túto cenu zmeniť. V prípade, že sa tovar neskôr naskladní, Kupujúci obdrží informáciu od Predávajúceho o zmene tejto ceny. V prípade, že Kupujúci neakceptuje zmenenú cenu, má nárok na stornovanie tejto položky z podanej objednávky bez sankcie .

Všetky ceny tovaru v internetovom obchode obsahujú 20% DPH ! V prípade objednávky presahujúcej 100€ bez DPH sú v cene tovarov sú obsiahnuté aj náklady spojené s balením a doručením Kupujúcemu.

Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru na základe vystavenej faktúry (daňový doklad). Vystavená faktúra je Kupujúcemu zaslaná elektronickou formou na jeho mailovú adresu a je zároveň aj povinným príslušenstvom dodanej zásielky. Zásielky sú odosielané prostredníctvom kuriérskej služby DPD  a to dvoma spôsobmi:
a) pri platbe vopred – doručenie tovaru Kupujúcemu po pripísaní platby uvedenej na faktúre v prospech bežného účtu Predávajúceho*,
b) pri platbe na dobierku – doručenie tovaru Kupujúcemu na dobierku, platbou doručovateľovi DPD.

VI. Spôsob platby

Objednaný tovar je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom z účtu Kupujúceho na účet Predávajúceho,
 • vkladom v hotovosti na bankový účet Predávajúceho,
  • IBAN: SK30 7500 0000 0040 0792 5725
  • VS: číslo faktúry
 • v hotovosti u doručovateľa, pri spôsobe objednávky na dobierku,
 • v hotovosti, pri osobnom odbere u Predávajúceho
 •  

VII. Dodacia lehota

Dodacia lehota je 3-7 pracovných dní na celom území SR. Dodacia lehota začína plynúť:
a) pripísaním fakturovanej sumy na bežný účet Predávajúceho *.
b) dňom obdržania objednávky**.

Objednávky prijaté v deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja budú spracovávané v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna, alebo pracovného pokoja.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

VIII. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v internetovom obchode Predávajúceho, je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar, ktorá už bola pripísaná na účet Predávajúceho bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

IX. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu sa odporúča pred prevzatím zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho. Tovar musí byť riadne zabalený a musí obsahovať nasledovné náležitosti: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis reklamácie a kontaktné údaje Kupujúceho ( spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail). Tovar požadujeme zaslať formou balíka alebo doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky Predávajúci nevracia.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. Reklamáciu sa zaväzuje Predávajúci vybaviť do 30 dní od preukázateľného obdržania reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru Kupujúcemu v prípade neoprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho vrátane stanoviska k neoprávnenej reklamácii.

VIII. Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase vytvorenia objednávky, na základe objednávky zákazníka v dojednanej cene,
 • adekvátne zabaliť tovar,
 • doručiť objednaný tovar v dohodnutej lehote, t.j. 3-7 pracovných dní od potvrdenia objednávky,
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, a.s.,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Kupujúceho,
 • za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, a.s.,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa),
 • v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo
 • iných nepredvídateľných prekážok.

 IX. Kupujúci sa zaväzuje:

 • v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany Predávajúceho ,
 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade poškodenia bezodkladne spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohoto zápisu je možné uplatniť reklamáciu,
 • Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry.

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči Kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.